پرش به محتوا

English Blog

مرجع ترجمه واژه های فارسی به انگلیسی

خدمات ما

ترجمه های موضوعی

اسم ها

حروف الفبا

آیا می خواهید بدانید حروف الفبای فارسی به انگلیسی چگونه نوشته می شوند؟ ما به شما کمک می کنیم.

تاریخ و ساعت

واژه ها

جملات

اعداد

درباره ما

اینگلش بلاگ به شما یاد می دهد واژه ها و جملات فارسی به انگلیسی چگونه نوشته و ترجمه می شوند، همچنین نحوه تلفظ و اهمیت یادگیری آن ها را نیز می آموزید.

0

تعداد واژه های ترجمه شده

0

تعداد جمله های ترجمه شده

0

تعداد اسم های ترجمه شده

واژه های ترجمه شده

جدیدترین ترجمه های فارسی به انگلیسی

احلام به انگلیسی

احلام به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم احلام به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبنوس به انگلیسی

آبنوس به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبنوس به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبناز به انگلیسی

آبناز به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبناز به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبلاتکا به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبلاتکا به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود…

آبگینه به انگلیسی

آبگینه به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبگینه به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود.…

آبگین به انگلیسی

آبگین به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبگین به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبگون به انگلیسی

آبگون به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبگون به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبگل به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبگل به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. ب…

آبشن به انگلیسی

آبشن به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبشن به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. ب…

آبشار به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبشار به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبش به انگلیسی

آبش به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبش به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. با…

آبستا به انگلیسی

آبستا به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبستا به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبسالان به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبسالان به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود…

آبسال به انگلیسی

آبسال به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبسال به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبرون به انگلیسی

آبرون به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبرون به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبروشن به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبروشن به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود.…

آبرود به انگلیسی

آبرود به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبرود به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبرنگ به انگلیسی

آبرنگ به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبرنگ به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبرلی به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبرلی به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبرخ به انگلیسی

آبرخ به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبرخ به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. ب…

آبراهام به انگلیسی

آبراهام به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبراهام به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود…

آبراما به انگلیسی

آبراما به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبراما به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود.…

آبرام به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبرام به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبدین به انگلیسی

آبدین به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبدین به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبدیس به انگلیسی

آبدیس به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبدیس به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبدست به انگلیسی

آبدست به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبدست به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبد به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبد به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. با…

آبتین به انگلیسی

آبتین به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبتین به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبتاب به انگلیسی

آبتاب به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبتاب به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبای به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبای به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. ب…

آبانوز به انگلیسی

آبانوز به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبانوز به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود.…

آبانک به انگلیسی

آبانک به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبانک به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آباندان به انگلیسی

آباندان به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آباندان به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود…

آبانا به انگلیسی

آبانا به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبانا به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آبان مهر به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبان مهر به انگلیسی چگونه نوشته می‌شو…

آبان سا به انگلیسی

آبان سا به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبان سا به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود…

آبان دیس به انگلیسی

آبان دیس به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبان دیس به انگلیسی چگونه نوشته می‌شو…

آبان دخت به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبان دخت به انگلیسی چگونه نوشته می‌شو…

آبان به انگلیسی

آبان به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آبان به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. ب…

آباگران به انگلیسی

آباگران به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آباگران به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود…

آباقا به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آباقا به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود. …

آباغان به انگلیسی

آباغان به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که اسم آباغان به انگلیسی چگونه نوشته می‌شود.…